Pir-i Sani Balım Sultan sonrası Cem (Görgü) Sonunda okunan Büyük Gülbang


Bism-i Şah!
Elhamdülillahillezi nevvere kulübel arifine binuril irfanı vel iyken
ve zeyyene sudures salikine biziynetil ilmi vel hilmi vel işki vel
vicdan ve eddebehüm biadabi Resulullahi ve erkanı Ali veluyyullahi
aleyhi salavatirrahman.
Allahümme salli ve sellim ala nuri Seyyidina.
Muhammed ve Ali vel Fatıma vel Hatice ve alihim acmein !..
Vakıtlar hayrola!..
Hayırlar feth ola! Şerler def ola! ..
Mü’minler bermurad ola!..
Münkirler mat, münafıklar berbad ola!..
Demler daim, cemal kaim, gönüller şad, meydanlar abad ola!..
Dostlar mesrur, sırlar mestur, gönüller pürnur, hanedan – ı fukara
ma’mur, muradlar hasıl ola!… erkanlar kabul, niyazlar makbul,
salikler fuhul ola!.. aşikanın matlubu hasıl ola!.. dem- i devran – ı
hanedan daim ve baki ola!..
Düşmanlar rnakhür, mü’minnün – ü rnüniniit mansur ola! .. düşmanan – ı
ali aba hakir ve fani ola!..
Dil – i sadıkaan mütecelli, bezm – i aşikaan mütehalli ola!..
Al – i aba emrine inkiyad eden arifan, muhibban, sadıkaan dünya ve
ukba aziz ve memnun ola! .. Cümle bela ve kazadan masun ola!..
Düşmanları hor ve hakir ve zebun ola! ..
Er Hak Muhammed Ali cümlemize min ve zahir ola!..
Himmet – i aliyyeleri hazır ve nazır ola!..
İltifat – ı a’laları ve ruhaniyet – i ul – yaları hemişe yar ve yaverimiz ola!..
Halık – ı yekta, ferd – i bihemca, mücid – i mevcudat, razık – ı
mahlukat. yani hazret – i perverdigar Cellü Calalehü ve amme nevalehü
nehe – i kavın – i sırat – ı müstakimden ayırmaya, bol nasib ve
kısmetler ve feth – i fütuhatlar kerem ve inayet eyleye!..
Namerdilere muhtaç eylemeye!..
Tevfik ve hidayet ihsan eyleye!..
Mazhar – ı enar – ı tecelli, mahrem – i esrar –ı ezeli, ez cümle uşşak

 • ı lem yezeli eyleye!.. ;
  Nefeslerimizi keskin, tığlarımızı berha, didelerimizi bina,
  kaİblerimizi musaffa eyleye!..
  Seyyid – i kainat, mefhar – ı mevcudat, Sultan’ül – Enbiya – i vel
  Mürselin, mukteda -ül evliya – i vel muttakin limahhubi Rabbulalemin,
  halifetulliih ala cemi’iil mahlukat – il evvelin vel ahirin yani
  hazret-i Ahmed Muhtar aleyh – i salavatillah fi küll’il leyi ven
  nehar; Şah’ı Merdan, şir – i Yezdan, mazhar – ı Rahman, nasır – ı ehi
 • i iyman, kaatul küfr vet tuğyan, halifetullah alel alemin, nefs – i
  pak hayrül mürselin, yani hazret – i Aliyyül Mürteza salavaatullah,
  madameet’ul arz ves sema;
  Ve Seyide – i ma’sümel ulya hazret – i Fatımat’uz – Zehra ve
  Hatecet’ul – kübra, nur dide – i Peygamber şebberü şübber seyyidünel
  İmam Hasan’l – Mücteba ve! Hüseyn – ün – Mazlum – uş şehid’ – ül –
  kerbela, siyyidüs sacidin Ali Zeynel Abidin, hazret – i Bakır ve
  Ca’fer mazhar – ı ehi – i din, seyyid’ülasfiya hazret – i Musa Kazım
  ve’r Rıza;
  Mazhar – ı envar – ı ilahi, arifan – ı esrar – ı namütenahi hazret – i
  Muhammed’ül Takiy ve Aliy’üyn Nakiy ve Hasan’ül – Askari; sahibüz
  zaman, kutb’ut – Devran, halifet’ur – Rahman, İmam – ı zaman hazret-i
  Muhammed’ül – Mehdi aleyh – i ve aleyhim salavat’ur – Rahman ila
  ahir’uz zaman efendilerimizin şefaatlarından mahrum eylemeye!..
  Himmet – i aliyyeleri nigehbanımız ola!..
  İltifat – ı ulyaları üzerimize hazır ve nazır ola!..
  Dünya ve ahırette muinimiz ola! .. Çağırdığımız anda feryatlarımız
  mecmü ola!.. Muhabbetleri daim ve kaim ola!.. Nazar – ı şerifleri
  zahirlerimizi ma’mur ve batınlarımızı pürnur eyleye!..
  Ademi Safiyullah, Nuh Neciyyullah, İbrahim Halilullah, Musa
  Kelimetullah, İsa Mesihiullah cümle Enbiya veel – Mürselin
  efendilerimizin dembedem iltifat – ı Tayyibeleri ve ruhaniyet – i
  aliyyeleri müeyyid ve müzahirimiz ola! ..
  Selman – ı Farisi, Ammar bin yaser, Ebu Zerr Gaffari, Mıkdad bin, el –
  Esved, Zeyd Suhani, Malik Ejder, cümle kemerbestegan – ı Al – i Abanın
  himmeti ve inayetleri üzerimize hazır ve nazır ola! ..
  Ruh – u revaları şadu handan ola!..
  Tac’ül – Arifin, Kutb’ul Vasilin, Sultan – ul Aşikin, Pirimiz
  üstadımız ve melce – i melazimiz hazret- i Hünkar El Hac Seyyid
  Muhammed Bektaş – ı Veli kaddesallah sırrehulali aziz efendimizin
  ruhaniyet – i tayyibeleri canperverimiz ola!… himmetleri muinve
  yaverimiz ola!..
  Sülukunda sabit kadem eyleye!.. şefaatından dur etmeye!.. Zevk – u
  vicdan, ilm – ü irfan, hfil – ü kemal – ü kerem ve inayet eyleye!..
  Balım Sultan, Piran – ı Horasan ve bahusus Seyyid Ali Sultan, Abdalan
 • ı Rum, Kalenderan – ı Türkistan, Meşayih – i Arabistan, Zümre –
  İltiyar, Taife – i Ebrar, Sahiban -ı İkrar, Dervişan, Aşıkaan,
  Muhibban, Sadıkaan, Miirşid – i Kamil Hoca Ahmed El -Yesevi, Şeyh
  Lokman Perrende, Hasan EL – Basri, Ma’ruf – u Kerhi, Şeyh Seriyy El
  -Sakati, Cüneyd – i Bağdadi, Bayezid – i Bistami, Şeyh Şibili, Mansur
 • u Hallaci, Sultan’ül Evliya Milrebbiy’ül – Arifin fahr’ül –
  Muhakkıkin Hatm – i Velayet – i – Muhammediyye Muhyıl – Millet – i Ved
 • Din Ebu Abdullah Muhammed bin. Ali İbn El – Arabi El -Tai El- Hatemi
  El – Endulusi kuddise sırrah’ul – ılli, Evhahüddin – i Iraki,
  Şehabuddun – i Sühreverdi, Şemsüddin – i Tebrizi, MevHl.na Celalüddin
 • i Rumi, Mahbub – u Kurret’ul -ayn ve sahib’ül – alemeyn Seyyid Ahmed
  El – Rufai ve Şeyh Demirtaşi El – Halveti, Abdülkadir El – Geylani,
  Seyyid Ahmet El – Bedevi, Muhyil Millet – i ved – din Simavnavi
  Bedrettin ve Pir – i Nakşi Mehmed Bahaeddin, Hacı Şa’ban – ı Veli,
  Şeyh Muhammed Nur El – Arabi, Rehber – i hakikat Şeyh İbn İsa ve Nur
  el – Ahzar Abdüsselam Esmer, Şah Ni’metullah Veli, Şah Fazlullah – ı
  Naimi. Cemaleddin Sultan, Sarı İsmail Sultan, Hacım Sultan, Baba Resul
  Sultan, Piyrilb Sultan, Seyyid Receb Sultan, Sarı Kadı Sultan, Ali
  Baba Sultan, Barak Baba Sultan, Bahaeddin Baba Sultan, Yahya Sultan,
  Atlas Post Sultan, Dost Hüda Sultan, Hazret – i Samit Sultan, Haydar
  Baba Sultan,
  Abdal Musa Sultan, Kaygusuz Sultan, Seyyid Ali Sultan, Gözcü Karaca
  Ahmed Sultan, Hıdır Abdal Sultan, Abdullah El – Mansuri, Pir
  postnişini Türabi ve Dede Baba Muhammed Ali Kaddesallahu esrarchumul
  maali, himmetleri ve zahir kerametleri ve bahir velayetleri üzerimize
  hazır ve nezır ola!..
  Müridan, abdalan, dudemaan, dem – i devran daim ve kaim ola!.. Zahirde
  haki, hakikatta baki eyleye!..
  Erkanlar tamam, meydanlar berkıyam, muhabbetler berdevam ola!..
  İkranmız safi, iymanlanmız halis, akvalimiz sadık, efalimiz salih ola!..
  Allah Er Hak Muhammed Ali gerçekler deminden ayırmaya!..
  Namazlarımız, niyazlarımız, erkanlarımız, hizmetlerimiz makbul ve
  barigah – ı Kibriyada kabul ola!..
  Kerem – i Seyyid – i Kainat, Sırr – ı Aliyy’ül – Mürteza, demi devran
 • ı Hazret – i Pir -i destgir gerçekler keremi ile gerçekler demine
  Huuuu.!. .. diyelim Huuu!.. …. Yuuuf!.. ….Yuuuuf! …… Münkire.
  La’net Yezid’e ve Yezid’in eserine!.. ….

aşk ile hu

Abdal Yesari

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.